Sony Xperia E5 - Mga setting ng tunog

background image

Mga setting ng tunog

Upang lumipat sa pagitan ng mode ng mono at stereo sound

1

Kapag bukas ang radyo, pindutin ang .

2

Tapikin ang

Gana tunog ng stereo.

3

Upang makinig sa radio sa mode ng mono muli, pindutin ang at tapikin ang

Force mono sound.

Upang piliin ang rehiyon ng radyo

1

Kapag bukas ang radyo, pindutin ang .

2

Tapikin ang

I-set rehiyon ng radyo.

3

Pumili ng isang opsyon.

100

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.