Sony Xperia E5 - Alarm at orasan

background image

Alarm at orasan

Maaari kang magtakda ng isa o ilang alarma at gumamit ng anumang tunog na naka-

save sa device mo bilang alarm signal. Hindi tutunog ang alarma kung naka-off ang iyong

device.
Ang ipinapakitang format ng oras ng alarma ay pareho sa format na iyong napili para sa

mga pangkalahatang setting ng oras, halimbawa, 12 oras o 24 na oras.

129

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

I-access ang alarma sa home screen

2

Tingnan ang isang world clock at i-adjust ang mga setting

3

I-access ang function na stopwatch

4

I-access ang function na timer

5

Tingnan ang mga opsyon

6

Buksan ang mga setting ng petsa at oras para sa orasan

7

I-on o i-off ang isang alarma

8

Magdagdag ng bagong alarma

Upang magtakda ng bagong alarma

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Orasan.

3

Tapikin ang .

4

Tapikin ang

Oras at piliin ang gustong value.

5

Tapikin ang

OK.

6

Kung gusto mo, i-edit ang iba pang mga setting ng alarma.

7

Tapikin ang

I-save.

Upang i-snooze ang alarma kapag tumunog ito

Tapikin ang

Mag-snooze.

Upang i-off ang isang alarm kapag tumunog ito

I-drag ang pakanan.

Upang isara ang isang naka-snooze na alarm, maaari mong i-drag ang status bar pababa

upang buksan ang Panel ng notification at pagkatapos ay tapikin ang .

Upang mag-edit ng dati nang alarma

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang

Orasan.

2

Tapikin ang

Alarma, pagkatapos ay tapikin ang alramang gusto mong i-edit.

3

Gawin ang mga gustong pagbabago.

4

Tapikin ang

Tapos na.

Upang i-on o i-off ang isang alarma

Buksan ang application na Orasan, pagkatapos ay i-drag ang slider sa tabi ng

alarma sa I-on o I-off.

130

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magtanggal ng alarma

1

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay pindutin nang

matagal ang alarma na gusto mong tanggalin.

2

Tapikin ang

Tanggalin ang alarma, pagkatapos ay tapikin ang Oo.

Upang i-set ang tunog para sa isang alarma

1

Buksan ang application na Alarm at orasan, pagkatapos ay tapikin ang alarm na

gusto mong i-edit.

2

Tapikin ang

Tunog ng alarma at pumili ng opsyon, o tapikin ang at pumili mula

sa iyong mga file ng musika.

3

Tapikin ang

Tapos na, pagkatapos ay tapikin ang I-save .

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano i-adjust ang lakas ng volume ng

alarm, tingnan ang

Volume at mga setting ng tunog

sa pahina 56.

Upang i-adjust ang lakas ng volume para sa isang alarm

1

Buksan ang application na Alarm at orasan, pagkatapos ay tapikin ang alarm na

gusto mong i-edit.

2

I-drag ang slider ng volume sa ilalim ng

Lakas ng alarma patungo sa ninanais na

posisyon.

3

Tapikin ang

I-save.

Upang mag-set ng umuulit na alarma

1

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay tapikin ang alarma na

gusto mong i-edit.

2

Tapikin ang

Ulitin.

3

Markahan ang mga checkbox para sa mga nais na araw, pagkatapos ay i-tap ang

OK.

4

Tapikin ang

I-save.

Upang i-aktibo ang function na pag-vibrate para sa isang alarma

1

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay tapikin ang alarma na

gusto mong i-edit.

2

Markahan ang checkbox na

Vibrate.

3

Tapikin ang

I-save.

Upang i-set ang pagkilos ng mga side key

1

Buksan ang application na Alarm at orasan, pagkatapos ay piliin ang alarm na

gusto mong i-edit.

2

Tapikin ang

Kilos ng pindutan sa gilid, pagkatapos ay piliin ang ninanais na

pagkilos ng mga side key kapag napindot ang mga iyon habang nag-a-alarm.

3

Tapikin ang

I-save.

131

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.