Sony Xperia E5 - Pagtatago ng mga larawan at video

background image

Pagtatago ng mga larawan at video

Maaari kang magtago ng anumang mga larawan at video sa home screen ng Album. Sa

sandaling nakatago na ang mga larawan at video sa home screen ng Album, maaari lang

makita ang mga ito sa folder ng Nakatago.

Upang magtago ng larawan o video

1

Sa Album, hanapin at tapikin ang larawan o video na gusto mong itago.

2

Tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang

Itago > OK.

113

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tingnan ang iyong mga nakatagong litrato at video

1

Sa Album, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Nakatago.

2

Tapikin ang isang litrato o video upang tingnan ito.

3

Mag-flick pakaliwa upang tingnan ang susunod na litrato o video. Mag-flick

pakanan upang tingnan ang nakaraang litrato o video.

Upang alisin sa pagkakatago ang isang litrato o video

1

Sa Album, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Nakatago.

2

Tapikin ang isang larawan o video na gusto mong alisin sa pagkakatago.

3

Tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

4

Tapikin ang

Huwag itago.