Sony Xperia E5 - Mga setting ng screen

background image

Mga setting ng screen

Upang manu-manong i-adjust ang liwanag ng screen anuman ang kundisyon ng

liwanag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Display.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Adaptive brightness patungo sa I-off.

4

Tapikin ang

Antas ng brightness.

5

I-drag ang slider upang i-adjust ang liwanag.

Nakakatulong ang pagpapababa ng antas ng liwanag na mas tumagal ang baterya.

Upang ayusin ang idle time bago mag-off ang screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Display > Sleep.

3

Pumili ng opsyon.

Upang mabilis na i-off ang screen, pindutin nang sandali ang power key .

58

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Smart backlight control

Pinapanatili ng smart backlight control na naka-on ang screen hangga't hawak mo ang

device. Kapag ibinaba mo ang device, mag-o-off ang screen alinsunod sa iyong setting

ng pag-sleep.

Upang i-on ang function na Smart backlight control

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Display > Smart backlight control.

3

I-drag pakanan ang slider.

Pagpi-pin sa screen

Gamitin ang pagpi-pin sa screen upang itakda ang iyong device na magpakita lang ng s

creem para sa partikular na application. Halimbawa, kung naglalaro ka at aksidente

mong napindot ang key ng Home navgation, pipigilan ng tampok na pagpi-pin sa screen

ang pagmi-minimize ng screen ng aktibong app ng laro. Maaari mo ring gamitin ang

tampok na ito kapag ipinahiram mo ang iyong device sa ibang tao upang gawing mas

mahirap para sa kanila ang pag-access ng higit sa isang application. Halimbawa, maaari

mong ipahiram ang iyong device sa isang tao upang kumuha ng litrato at i-pin ang

screen sa application ng Camera nang sa gayon ay hindi magagawang madaling gamitin

ng taong iyon ang iba pang apps tulad ng Email.

Hindi isang tampok na panseguridad ang pagpi-pin sa screen at hindi tuluyang pumipigil sa

ibang user sa pag-a-unpin ng isang screen at pag-a-access sa iyong device. Upang

protektahan ang iyong data, dapat mong itakda ang iyong device na humiling ng isang PIN,

password o pattern ng lock ng screen bago maaaring i-unpin ng isang tao ang screen.

Upang isaaktibo ang pagpi-pin ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Lock screen at seguridad > Pag-pin ng

screen.

3

I-drag ang slider pakanan.

4

Kung hindi ka pa nagse-set up ng pattern, PIN o password na lock ng screen sa

iyong device, i-drag ang slider sa tabi ng

I-lock ang device kapag nag-a-unpin

patungo sa kanan at pagkatapos ay pumili ng opsyon. Kung naka-enable na sa

iyo ang lock ng screen, i-drag ang slider upang isaaktibo ang nauugnay na

opsyong panseguridad pagkatapos mong iaktibo ang pag-pin sa screen.

Hindi kailangan ang isang pattern, PIN o password para gumana ang pagpi-pin sa screen.

Upang i-pin ang isang screen

1

Tiyaking nakaaktibo ang pagpi-pin ng screen sa iyong device.

2

Magbukas ng app at pumunta sa screen na gusto mong i-pin.

3

Tapikin ang .

4

Upang ipakita ang icon ng pagpi-pin sa screen , mag-swipe pataas.

5

Tapikin ang .

6

Sa lalabas na popup window, tapikin ang

Nakuha ko.

Upang alisin sa pagkaka-pin ang isang screen

1

Sa naka-pin na screen, i-touch at tagalan ang at nang sabay.

2

I-release ang parehas na pindutan.

Kung napili mo ang opsyon sa seguridad noong na-activate mo ang function ng pagpi-pin sa

1screen, kailangan mong ipasok ang iyong pattern, PIN o password upang i-unlock ang

device bago maalis sa pagkaka-pin ang screen.