Sony Xperia E5 - Pagbabahagi ng musika

background image

Pagbabahagi ng musika

Para magbahagi ng kanta

1

Mula sa home screen ng Musika, i-browse ang kanta o album na gusto mong

ibahagi.

2

I-touch nang matagal ang pamagat ng kanta, pagkatapos ay tapikin ang

Ibahagi.

3

Pumili ng application mula sa listahan, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa

screen.

Makakapagbahagi ka rin ng mga album at playlist sa parehong paraan.

97

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.