Sony Xperia E5 - On-screen keyboard

background image

On-screen keyboard

Maaari kang magpasok ng teksto sa on-screen QWERTY keyboard sa pamamagitan ng

paisa-isang pagtapik sa bawat titik, o maaari mong gamitin ang feature na Pag-input ng

gesture at i-slide ang iyong daliri mula sa isang titik patungo sa isa pa para bumuo ng

mga salita. Kung mas gusto mong gumamit ng mas maliit na bersyon ng on-screen

keyboard at mag-input ng teksto gamit ang isang kamay lang, maaari mong i-aktibo ang

isang-kamay na keyboard sa halip.
Maaari kang pumili ng hanggang tatlong wika para sa pag-input ng teksto. Dine-detect

ng feature na Smart language detection ang wikang ginagamit mo at hinuhulaan ang

mga salita para sa wikang iyon habang nagta-type ka. Awtomatikong binubuksan ng

ilang application ang on-screen keyboard, halimbawa, mga application ng email at text

messaging.

1 Magtanggal ng character bago ang cursor.

2 Magpasok ng carriage return o kumpirmahin ang pag-input ng teskto.

3 Magpasok ng espasyo.

4 I-personalize ang iyong keyboard. Mawawala ang key na ito pagkatapos ma-personalize ang keyboard.

5 Ipakita ang mga numero at simbolo. Para sa mas marami pang simbolo, tapikin ang .

6 Magpalipat-lipat sa pagitan ng lower-case , upper-case at caps . Para sa ilang wika, ginagamit

ang key na ito upang mag-access ng mga dagdag na character sa wika.

Upang ipakit aang nasa screen na keyboard upang magpasok ng teksto

I-tap ang field ng text entry.

Upang gamitin ang on-screen keyboard sa landscape na orientation

Kapag ipinapakita ang on-screen keyboard, itagilid ang device.

Maaaring kailangan mong ayusin ang mga setting sa ilang application upang paganahin ang

landscape na orientation.

Upang magpasok ng teksto ayon sa character

1

Upang magpasok ng character na nakikita sa keyboard, tapikin ang character.

2

Upang magpasok ng variant ng character, i-touch nang matagal ang karaniwang

character sa keyboard upang makakuha ng listahan ng mga available na opsyon,

pagkatapos ay pumili mula sa listahan. Halimbawa, upang ipasok ang "é," i-touch

nang matagal ang "e" hanggang sa lumabas ang iba pang mga opsyon,

pagkatapos, habang patuloy na nakadiin ang iyong daliri sa keyboard, i-drag

patungo sa at piliin ang "é."

Upang magpasok ng tuldok

Pagkatapos mong magpasok ng isang salita, tapikin nang dalawang beses ang

space bar.

66

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang maglagay ng text gamit ang function na Gesture na pag-input

1

Kapag ipinapakita ang on-screen keyboard, i-slide ang iyong daliri sa bawat titik

upang i-trace ang salitang gusto mong isulat.

2

Pagkatapos mong magpasok ng salita, iangat ang iyong daliri. Lalabas ang isang

iminumungkahing salita batay sa mga titik na na-trace mo na.

3

Kung hindi lumabas ang salitang gusto mong gamitin, tapikin ang upang

makita ang iba pang mga opsyon at pumili nang naaayon. Kung hindi lumabas

ang gustong opsyon, tanggalin ang buong salita at muli itong i-trace, o ipasok ang

salita sa pamamagitan ng pagtapik sa mga indibidwal na titik.

Upang palitan ang mga setting ng input ng Gesture

1

Kapag ipinakita ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard.

3

Upang i-aktibo o ideaktibo ang Smart na function ng pagkilala ng wika, i-drag ang

slider sa tabi ng

Pag-input ng gesture patungo sa posisyong naka-on o naka-off.

Upang gamitin ang isang kamay na keyboard

1

Buksan ang on-screen keyboard sa portrait na mode, pagkatapos ay tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Isang kamay na keyboard.

3

Upang ilipat ang isang kamay na keyboard sa kaliwa o kanang bahagi ng screen,

tapikin ang o nang naaayon.

Upang bumalik gamit ang buong on-screen keyboard, tapikin ang .