Sony Xperia E5 - Paggamit sa talaan ng tawag

background image

Paggamit sa talaan ng tawag

Sa talaan ng tawag, maaari mong tingnan ang mga hindi nasagot na tawag , mga

natanggap na tawag at mga na-dial na tawag .

Upang buksan ang talaan ng tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

74

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tingnan ang iyong mga nakaligtaang tawag

1

Kapag mayroon kang nakaligtaang tawag, lilitaw ang sa status bar. I-drag

pababa ang status bar.

2

Tapikin ang

Hindi nasagot na tawag.

Upang tawagan ang numero mula sa iyong log ng tawag

Tapikin ang numero.

Upang i-edit ang numero bago tumawag, i-touch at tagalan ang numero sa talaan ng tawag,

pagkatapos ay tapikin ang

I-edit numero bago tawagan.

Upang magdagdag ng numero mula sa log ng tawag sa iyong mga contact

1

I-touch at tagalan ang isang numerong ipinapakita sa log ng tawag, pagkatapos

ay tapikin ang

Idagdag sa isang contact.

2

Pumili ng umiiral nang contact kung kanino mo gustong idagdagang numero, o

tapikin ang

Gawa ng bagong contact.

3

I-edit ang mga detalye ng contact, pagkatapos ay tapikin ang

Tapos na.

Upang tingnan ang mga opsyon ng talaan ng tawag

Kapag nakabukas ang talaan ng tawag, tapikin ang .

Maaari mo rin i-access ang mga setting ng pangkalahatang tawag gamit ang tagubilin sa

itaas.