Sony Xperia E5 - Paghanap sa identification number ng iyong device

background image

Paghanap sa identification number ng iyong device

Ang iyong device ay may natatanging ID (identification) number. Sa iyong device, ang

numerong ito ay tinatawag na IMEI (International Mobile Equipment Identity). Dapat kang

magtago ng kopya ng numerong ito. Maaaring kailanganin mo ito, halimbawa, kapag

ina-access mo ang serbisyo ng Xperia™ Care support at kailangan mong irehistro ang

iyong device. Gayundin, kung mananakaw ang iyong device, maaaring gamitin ng ilang

network provider ang numerong ito upang mapigilan ang device na ma-access ang

network sa inyong bansa.

Upang tingnan ang iyong IMEI number sa label tray

Huwag pihitin ang label tray kapag dina-drag ito palabas o itinutulak pabalik.

1

Tanggalin ang takip ng nano SIM/Memory card.

2

Gamit ang iyong kuko, hilahin palabas ang lalagyan ng nano SIM card.

3

Gamit ang iyong kuko, i-drag palabas ang label tray hanggang sa mahawakan mo

ito.

4

Hawakan ang parehong bahagi ng label tray at i-drag ito palabas nang pahiga

gaya ng ipinapakita sa larawan.

Upang tingnan ang IMEI number, maaari mo ring buksan ang dialer ng telepono at ipasok ang

*#06#

.

Upang tingnan ang iyong IMEI number sa pamamagitan ng mga setting ng device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Katayuan >

Impormasyon ng IMEI.

18

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.