Sony Xperia E5 - Pagsasagawa ng mga diagnostic test sa iyong device

background image

Pagsasagawa ng mga diagnostic test sa iyong device

Ang Xperia™ Diagnostics application ay maaaring sumubok ng partikular na function o

magpagana ng buong diagnostic test para tingnan kung gumagana nang tama ang

iyong Xperia™ device.
Maaaring gawin ng Xperia™ Diagnostics ang sumusunod:

Tasahin ang potensyal na mga isyu sa hardware o software sa iyong Xperia™ device.

Suriin kung gaano kahusay ang pagganap ng mga application sa iyong device.

I-log ang bilang ng mga tawag na nawala sa loob ng nakaraang 10 araw.

Tukuyin ang naka-install na software at magbigay ng mga kapaki-pakinabang na detalye

tungkol sa iyong telepono.

Ang application na Xperia™ Diagnostics ay naka-pre-install sa karamihan ng mga Android™

device mula sa Sony. Kung hindi available ang opsyon ng Diagnostics option sa

Mga Setting >

Tungkol sa telepono o sa MGA TOOL menu sa application na Suporta, maaari kang mag-

download ng light na bersyon gamit ang Play Store™ application.

Upang magsagawa ng partikular na diagnostic test

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Diagnostics >

Pagsubok .

3

Pumili ng test sa listahan.

4

Sundin ang mga tagubilin at tapikin ang

Oo o Hindi upang kumpirmahin kung

gumagana ang isang feature.

134

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang isagawa ang lahat ng diagnostic test

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Diagnostics >

Pagsubok > Patakbuhin lahat.

3

Sundin ang mga tagubilin at tapikin ang

Oo o Hindi upang kumpirmahin kung

gumagana ang isang feature.

Upang tumingin ng mga detalye tungkol sa iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Diagnostics >

Impormasyon.