Sony Xperia E5 - Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến

background image

Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến

Đồng bộ hóa thiết bị của bạn với danh bạ, email, sự kiện lịch và thông tin khác từ các
tài khoản trực tuyến, như tài khoản email Gmail™ và Exchange ActiveSync,
Facebook™, Flickr™ và Twitter™. Bạn có thể đồng bộ hóa tự động dữ liệu cho tất cả
các tài khoản đó, bằng cách kích hoạt chức năng tự động đồng bộ hóa. Hoặc bạn có
thể đồng bộ hóa thủ công từng tài khoản.

Cách thiết lập tài khoản trực tuyến để đồng bộ hóa

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ hóa > Thêm tài khoản, sau đó chọn tài
khoản bạn muốn thêm.

3

Làm theo các hướng dẫn để tạo hoặc đăng nhập tài khoản.

Cách đồng bộ hóa thủ công với tài khoản trực tuyến

1

Từ Màn hình chủ, nhấn > Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ hóa .

2

Nhấn vào tên của tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa. Một danh sách các mục sẽ
xuất hiện cho biết những nội dung nào có thể được đồng bộ hóa với tài khoản.

3

Nhấn vào nút gạt bật/tắt bên cạnh mục bạn muốn đồng bộ hóa.

Cách xóa tài khoản trực tuyến

1

Từ Màn hình chủ, nhấn > Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ hóa .

2

Nhấn vào tên tài khoản bạn muốn xóa.

3

Nhấn , sau đó nhấn Xóa tài khoản.

4

Nhấn Xóa tài khoản lần nữa để xác nhận.