Sony Xperia E5 - Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này

background image

Giới thiệu về Hướng dẫn sử dụng này

Đây là Hướng dẫn sử dụng Xperia™ E5 cho phiên bản phần mềm Android™ 6.0.
Nếu bạn không biết chắc thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần mềm nào thì
bạn có thể kiểm tra trong menu Cài đặt.

Bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có thể trình bày các tính năng trong thiết bị của bạn theo
cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng này. Phiên bản Android™ có thể
không bị ảnh hưởng trong bản cập nhật. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật phần
mềm, hãy xem Cách cập nhật thiết bị trên trang 35.

Cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện thời của thiết bị

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android™.

Cách tìm số mẫu và tên thiết bị của bạn

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn .
Tên và số mẫu của thiết bị được hiển thị.

Hạn chế đối với dịch vụ và tính năng

Một số dịch vụ và tính năng mô tả trong Hướng dẫn sử dụng này có thể không được
hỗ trợ tại tất cả quốc gia hoặc vùng, hoặc bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ hoặc
mạng. Số khẩn cấp quốc tế GSM luôn có thể được sử dụng ở tất cả các quốc gia, khu
vực, mạng và bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, với điều kiện thiết bị được kết nối
với mạng di động. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ
của bạn để xác định tính khả dụng của bất cứ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và
liệu có áp dụng thêm phí truy cập hoặc phí sử dụng hay không.
Việc sử dụng các tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này
có thể yêu cầu truy cập Internet. Bạn có thể phải trả phí kết nối dữ liệu khi kết nối
Internet với thiết bị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây để biết thêm thông
tin.