Sony Xperia E5 - Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

background image

Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

Bạn có thể dùng thiết bị để thanh toán hàng hóa mà không cần phải lấy ví tiền thật
của mình ra cũng như có thể quản lý tất cả các dịch vụ thanh toán ở cùng một chỗ.
Khi thực hiện thanh toán, hãy nhớ bật chức năng NFC trước khi bạn chạm thiết bị của
mình vào đầu đọc thẻ. Để biết thêm thông tin về NFC, hãy xem NFC trên trang 112.

Các dịch vụ thanh toán qua di động có thể không sử dụng được ở mọi khu vực.

Cách quản lý các dịch vụ thanh toán

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Nhấn và thanh toán. Một danh sách các dịch vụ thanh
toán sẽ xuất hiện.

3

Quản lý các dịch vụ thanh toán theo ý bạn, ví dụ như thay đổi dịch vụ thanh
toán mặc định.