Sony Xperia E5 - Chế độ Không làm phiền

background image

Chế độ Không làm phiền

Bạn có thể đặt thiết bị ở chế độ Không làm phiền và quyết định thời gian thiết bị ở chế
độ Không làm phiền bằng cách thủ công. Bạn cũng có thể đặt sẵn thời điểm thiết bị tự
động vào chế độ Không làm phiền.

Cách kích hoạt chế độ Không làm phiền

1

Kéo thanh trạng thái xuống để truy cập bảng Cài đặt nhanh.

2

Tìm và nhấn vào .

3

Chọn một tùy chọn rồi nhấn Xong.

Cách chuyển nhanh giữa chế độ Không làm phiền/Rung/Âm thanh

1

Bấm phím tăng hoặc giảm âm lượng cho tới khi ,

hoặc hiển thị.

2

Nhấn

hoặc để chuyển nhanh giữa chế độ Rung/Âm thanh. Để kích hoạt

chế độ Không làm phiền, bấm phím giảm âm lượng khi ở chế độ rung.

Cách lên lịch cho các khoảng thời gian ở chế độ Không làm phiền

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Không làm phiền > Quy
tắc tự động
.

3

Chọn thời gian hoặc sự kiện để lên lịch cho chế độ Không làm phiền hoặc thêm
quy tắc mới.

4

Nhập tên mong muốn cho quy tắc, sau đó nhấn OK.

5

Tìm và nhấn Ngày và đánh dấu chọn các hộp kiểm cho những ngày có liên
quan, sau đó nhấn Xong.

6

Để điều chỉnh thời gian bắt đầu, nhấn Thời gian bắt đầu và chọn một giá trị,
sau đó nhấn OK.

7

Để điều chỉnh thời gian kết thúc, nhấn Thời gian kết thúc và chọn một giá trị,
sau đó nhấn OK. Thiết bị của bạn sẽ ở chế độ Không làm phiền trong khoảng
thời gian được chọn.

53

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cài đặt ngoại lệ cho chế độ Không làm phiền

Bạn có thể chọn loại thông báo được phép kêu ở chế độ Không làm phiền và bạn có
thể lọc các trường hợp ngoại lệ dựa trên đối tượng gửi thông báo. Các loại trường
hợp ngoại lệ phổ biến nhất bao gồm:

Sự kiện và lời nhắc

Cuộc gọi

Tin nhắn

Báo thức

Cách cho phép các trường hợp ngoại lệ ở chế độ Không làm phiền

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Không làm phiền > Chỉ
được phép trong Ưu tiên
.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh tùy chọn mong muốn.

Cách liên kết trường hợp ngoại lệ với các loại liên lạc cụ thể

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Không làm phiền > Chỉ
được phép trong Ưu tiên
.

3

Nhấn Cuộc gọi hoặc Tin nhắn.

4

Chọn một tùy chọn.