Sony Xperia E5 - Thêm vị trí địa lý cho ảnh chụp của bạn

background image

Thêm vị trí địa lý cho ảnh chụp của bạn

Bật chức năng Lưu địa điểm để thêm vị trí địa lý tương đối vào ảnh chụp khi bạn chụp
chúng. Vị trí địa lý được xác định bằng các mạng không dây và/hoặc công nghệ GPS.
Khi xuất hiện trên màn hình camera, điều đó có nghĩa là tính năng Lưu địa điểm
được bật nhưng chưa tìm thấy vị trí địa lý. Khi xuất hiện, tính năng Lưu địa điểm
được bật và vị trí địa lý khả dụng, vì vậy có thể thêm vị trí địa lý vào ảnh chụp của
bạn. Khi cả hai biểu tượng này đều không xuất hiện, thì có nghĩa là tính năng Lưu địa
điểm bị tắt.

Cách bật tính năng gắn thẻ địa lý

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Vị trí.

3

Nhấn vào nút gạt bật/tắt.

4

Kích hoạt camera.

5

Nhấn .

6

Tìm Lưu địa điểm Kéo thanh trượt sang phải.