Sony Xperia E5 - Gọi điện

background image

Gọi điện

Gọi điện

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng việc bấm thủ công số điện thoại, bằng cách nhấn
vào số được lưu trong danh bạ hoặc nhấn vào số điện thoại trong màn hình nhật ký
cuộc gọi. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng quay số thông minh để tìm số nhanh
trong danh bạ và nhật ký cuộc gọi bằng cách nhập một phần số hoặc tên liên lạc và
chọn từ các gợi ý xuất hiện. Để thực hiện cuộc gọi video, bạn có thể dùng
Hangouts™, ứng dụng trò chuyện video và nhắn tin nhanh trên thiết bị. Hãy xem
Nhắn tin nhanh và trò chuyện video trên trang 84.

1

Xem các tùy chọn khác

2

Xóa số

3

Bàn phím quay số

4

Nút gọi

Cách mở bàn phím quay số

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào .

3

Nếu bàn phím quay số không xuất hiện, nhấn vào .

Cách bấm số điện thoại

1

Mở bàn phím quay số.

2

Nhập số điện thoại, rồi nhấn vào .

Để xóa số đã nhập sai, hãy nhấn

.

Cách thực hiện cuộc gọi bằng chức năng quay số thông minh

1

Mở bàn phím quay số.

2

Nhập các chữ cái hoặc số tương ứng với liên hệ mà bạn muốn gọi. Khi bạn
nhập từng chữ cái hoặc chữ số, máy sẽ hiển thị danh sách các nội dung có thể
trùng khớp.

3

Nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi.

Cách gọi điện quốc tế

1

Mở bàn phím quay số.

2

Chạm và giữ vào 0, cho đến khi dấu “+” xuất hiện.

3

Nhập mã quốc gia, mã vùng (không cần nhập các số 0 ở đầu) và số điện thoại,
sau đó nhấn .

67

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm số quay trực tiếp vào Màn hình chủ

1

Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, cho đến khi thiết bị rung và
menu tùy chỉnh xuất hiện.

2

Trong menu tùy chỉnh, nhấn Tiện ích > Phím tắt.

3

Di chuyển qua danh sách các ứng dụng và chọn Quay số Trực tiếp.

4

Chọn liên lạc và số bạn muốn sử dụng làm số quay trực tiếp.

Hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của mình trên thiết bị của người nhận
cuộc gọi khi bạn gọi cho họ.

Cách hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi > Cài đặt bổ sung > ID người gọi.