Sony Xperia E5 - Hạn chế cuộc gọi

background image

Hạn chế cuộc gọi

Bạn có thể chặn tất cả hoặc một số loại cuộc gọi đi và gọi đến nhất định. Nếu bạn đã
nhận được mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, bạn cũng có thể sử dụng
danh sách Số quay số định sẵn (FDN) để hạn chế các cuộc gọi đi. Nếu đăng ký của
bạn bao gồm dịch vụ thư thoại, bạn có thể chuyển trực tiếp tất cả cuộc gọi đến từ một
liên hệ cụ thể vào thư thoại. Nếu bạn muốn chặn một số nhất định, bạn có thể truy
cập Google Play™ và tải xuống các ứng dụng có hỗ trợ chức năng này.

FDN không được tất cả các nhà khai thác mạng hỗ trợ. Liên hệ với nhà khai thác mạng của
bạn để xác minh xem thẻ SIM hoặc dịch vụ mạng của bạn có hỗ trợ tính năng này không.

Cách chặn các cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi.

3

Nhấn Chặn cuộc gọi, sau đó chọn một tùy chọn.

4

Nhập mật khẩu và nhấn OK.

Trong lần đầu tiên thiết lập chặn cuộc gọi, bạn cần nhập mật khẩu để kích hoạt chức năng
chặn cuộc gọi. Bạn phải sử dụng cùng một mật khẩu này nếu muốn sửa cài đặt chặn cuộc gọi
sau đó.

Cách bật hoặc tắt quay số định sẵn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi > Số quay định sẵn.

3

Nếu bạn muốn kích hoạt quay số định sẵn, hãy chọn Kích hoạt quay số định
sẵn
. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa quay số định sẵn, hãy chọn Tắt quay số định
sẵn
.

4

Nhập mã PIN2 của bạn và nhấn OK.

Cách xem danh sách những người nhận cuộc gọi đã trả lời

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi > Số quay định sẵn > Số quay định sẵn.

71

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay đổi PIN2 của thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi.

3

Nhấn Số quay định sẵn > Thay đổi mã PIN2.

4

Nhập PIN2 của SIM cũ và nhấn OK.

5

Nhập PIN2 của SIM mới và nhấn OK.

6

Xác nhận PIN2 mới và nhấn OK.

Cách chuyển trực tiếp các cuộc gọi đến từ một liên hệ cụ thể vào thư thoại

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào .

3

Chọn liên hệ bạn muốn chuyển tự động tất cả cuộc gọi đến vào thư thoại.

4

Nhấn vào > .

5

Đánh dấu hộp kiểm bên cạnh Các cuộc gọi tới thư thoại.

6

Nhấn vào LƯU.