Sony Xperia E5 - Bảo hành, SAR và hướng dẫn sử dụng

background image

Bảo hành, SAR và hướng dẫn sử dụng

Để biết thêm thông tin về bảo hành, Hệ số Hấp thụ Riêng (SAR) và hướng dẫn an
toàn, hãy đọc Thông tin quan trọng được cung cấp theo Cài đặt > Giới thiệu về
điện thoại
> Thông tin pháp lý trên thiết bị của bạn.