Sony Xperia E5 - Chia sẻ kết nối dữ liệu di động

background image

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động

Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của mình với thiết bị khác bằng một vài
cách:

Phương thức nối USB – chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với một máy vi tính
bằng cáp USB.

Phương thức nối Bluetooth® – chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với tối đa năm
thiết bị khác qua Bluetooth®.

Điểm truy cập Wi-Fi di động – chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn đồng thời với tối
đa 8 thiết bị khác, bao gồm những thiết bị hỗ trợ công nghệ WPS.

45

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách chia sẻ kết nối dữ liệu bằng cáp USB

1

Tắt tất cả các kết nối cáp USB với thiết bị.

2

Nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB đi kèm với thiết bị.

3

Từ Màn hình chủ, nhấn .

4

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.

5

Kéo thanh trượt bên cạnh Để TC Internet qua USB sang phải, sau đó nhấn
OK nếu được nhắc. sẽ được hiển thị trong thanh trạng thái khi bạn được kết
nối.

6

Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu, hãy kéo thanh trượt bên cạnh Để TC Internet
qua USB
sang trái hoặc rút cáp USB.

Bạn không thể cùng lúc chia sẻ kết nối dữ liệu và thẻ SD của thiết bị qua cáp USB.

Cách chia sẻ kết nối dữ liệu di động với thiết bị Bluetooth® khác

1

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth® được ghép nối với nhau
và lưu lượng dữ liệu di động được kích hoạt trên thiết bị của bạn.

2

Thiết bị của bạn: Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ và sau
đó kéo thanh trượt bên cạnh Phương pháp nối Bluetooth sang phải.

4

Thiết bị Bluetooth®: Cài đặt thiết bị để máy có kết nối mạng bằng cách sử
dụng Bluetooth®. Nếu thiết bị là một máy tính, hãy tham khảo các hướng dẫn
liên quan để hoàn tất việc cài đặt. Nếu thiết bị chạy trên hệ điều hành
Android™, hãy nhấn vào biểu tượng cài đặt bên cạnh tên của thiết bị được
ghép nối với ở dưới mục Cài đặt > Bluetooth > Thiết bị được ghép nối, sau
đó đánh dấu chọn hộp kiểm Truy cập Internet.

5

Thiết bị của bạn: Chờ cho xuất hiện trong thanh trạng thái. Sau khi nó xuất
hiện, việc cài đặt đã hoàn tất.

6

Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu di động, hãy kéo thanh trượt bên cạnh
Phương pháp nối Bluetooth sang trái.

Chức năng Phương pháp nối Bluetooth được tắt mỗi khi bạn tắt thiết bị hoặc tắt chức năng
Bluetooth®.

Để biết thêm thông tin về ghép nối và bật lưu lượng dữ liệu di động, hãy xem Cách ghép nối
thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth® khác
ở trang 115 và Cách thêm mạng riêng ảo
trang 48.

Cách sử dụng thiết bị như một điểm truy cập Wi-Fi® di động

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.

3

Nhấn Cài đặt điểm phát sóng di động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi.

4

Nhập thông tin Tên mạng (SSID).

5

Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường Bảo mật. Nhập mật khẩu, nếu
được yêu cầu.

6

Nhấn Lưu.

7

Nhấn , rồi kéo thanh trượt bên cạnh Điểm phát sóng di động sang phải.

8

Nếu được nhắc, hãy nhấn OK để xác nhận. sẽ xuất hiện trong thanh trạng
thái khi điểm truy cập Wi-Fi di động có hiệu lực.

9

Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu qua Wi-Fi, hãy kéo thanh trượt bên cạnh
Điểm phát sóng di động sang trái.

Cách cho phép thiết bị được hỗ trợ WPS sử dụng kết nối dữ liệu di động của bạn

1

Hãy bảo đảm rằng thiết bị của bạn đóng vai trò là điểm truy cập Wi-Fi di động.

2

Từ Màn hình chủ, nhấn .

3

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ > Cài
đặt điểm phát sóng di động
.

4

Kéo thanh trượt bên cạnh Có thể phát hiện sang phải.

5

Trong Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi, hãy bảo đảm rằng điểm truy cập di động
của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu.

6

Nhấn Nút Đẩy WPS, rồi làm theo hướng dẫn liên quan. Hoặc, nhấn > Nhập
mã PIN WPS
, rồi nhập mã PIN xuất hiện trên thiết bị được hỗ trợ WPS.

46

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách đổi tên hoặc bảo mật điểm phát sóng di động

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.

3

Nhấn vào Cài đặt điểm phát sóng di động > Cấu hình điểm phát sóng.

4

Nhập Tên mạng (SSID) cho mạng.

5

Để chọn loại bảo mật, nhấn vào trường Bảo mật.

6

Nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.

7

Nhấn vào Lưu.