Sony Xperia E5 - Sao lưu và khôi phục nội dung

background image

Sao lưu và khôi phục nội dung

Thông thường, bạn không nên chỉ lưu ảnh, video và các nội dung cá nhân khác trên
bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu thiết bị của bạn bị hỏng, bị mất hoặc lấy cắp, có thể
không khôi phục được dữ liệu lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị. Chúng tôi khuyên
bạn nên sử dụng phần mềm Xperia™ Companion để tạo các bản sao lưu, giúp lưu dữ
liệu của bạn an toàn vào một thiết bị bên ngoài. Phương pháp này đặc biệt được
khuyên dùng nếu bạn cập nhật phần mềm thiết bị lên phiên bản Android mới hơn.
Bạn nên dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi trên Xperia™ để sao lưu dữ liệu trước
khi thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu dữ
liệu vào tài khoản trực tuyến, thẻ SD hoặc vào thiết bị bộ nhớ USB gắn ngoài mà bạn
đã kết nối với thiết bị bằng bộ chuyển đổi USB Host:
Với ứng dụng Sao lưu & phục hồi của Google, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào một
máy chủ của Google.

Đang sao lưu dữ liệu vào máy tính

Sử dụng phần mềm Xperia™ Companion để sao lưu dữ liệu từ thiết bị của bạn vào
PC hoặc máy tính Apple

®

Mac

®

. Bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau:

Danh bạ và nhật ký cuộc gọi

Tin nhắn văn bản

Lịch

Cài đặt

Các tập tin media như nhạc và video

Ảnh chụp và hình ảnh

Cách sao lưu dữ liệu bằng máy tính

1

Mở khóa màn hình của thiết bị và kết nối với máy tính bằng cáp USB.

2

Mở phần mềm Xperia™ Companion trên máy tính nếu phần mềm này không tự
động khởi chạy. Sau vài phút, máy tính sẽ phát hiện thiết bị của bạn. Đảm bảo
chọn chế độ Truyền tệp (MTP) trên thiết bị của bạn.

3

Nhấp vào Sao lưu trên màn hình chính của Xperia™ Companion.

4

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị.

Nếu chưa cài đặt Xperia™ Companion, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt khi kết nối thiết bị với máy
tính.

Cách phục hồi dữ liệu bằng máy tính

1

Mở khóa màn hình của thiết bị và kết nối với máy tính bằng cáp USB.

2

Mở phần mềm Xperia™ Companion trên máy tính nếu phần mềm này không tự
động khởi chạy. Sau vài phút, máy tính sẽ phát hiện thiết bị của bạn. Đảm bảo
chọn chế độ Truyền tệp (MTP) trên thiết bị của bạn.

3

Nhấp vào Khôi phục trên màn hình chính của Xperia™ Companion.

4

Chọn tập tin sao lưu từ bản ghi sao lưu, sau đó nhấp vào Tiếp theo rồi làm
theo hướng dẫn trên màn hình để phục hồi dữ liệu cho thiết bị.

Nếu chưa cài đặt Xperia™ Companion, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt khi kết nối thiết bị với máy
tính.

Sao lưu dữ liệu với ứng dụng Sao lưu & phục hồi Xperia™

Với ứng dụng Sao lưu và phục hồi Xperia™, bạn có thể tạo bản sao dự phòng trên
máy hoặc bản sao dự phòng trực tuyến cho dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể sao lưu dữ liệu
theo cách thủ công hoặc bật chức năng sao lưu tự động để lưu dữ liệu định kỳ.
Bạn nên dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi Xperia™ để sao lưu dữ liệu trước khi
thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu các loại
dữ liệu sau vào tài khoản trực tuyến, thẻ SD hoặc vào thiết bị bộ nhớ USB gắn ngoài
mà bạn đã kết nối với thiết bị bằng bộ chuyển đổi USB Host:

Sổ địa chỉ

Danh bạ và nhật ký cuộc gọi

39

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cuộc trò chuyện

Dữ liệu Lịch

Tài khoản email

Mạng Wi-Fi

Cài đặt thiết bị

Ứng dụng

Cách bố trí Màn hình chủ Xperia™

Cách sao lưu nội dung vào tài khoản trực tuyến

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.

3

Để bật chức năng sao lưu tự động, nhấn Sao lưu tự động, sau đó nhấn vào
nút gạt bật-tắt.

4

Để bật chức năng sao lưu thủ công, nhấn Thêm > Sao lưu thủ công.

5

Trong Nơi lưu trữ tệp, nhấn Chọn bộ nhớ > Tài khoản trực tuyến.

6

Nếu được nhắc, hãy đọc các điều khoản có liên quan và nếu bạn đồng ý với
các điều khoản đó, nhấn Tôi đồng ý, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để
đăng nhập vào tài khoản Google™ của bạn.

7

Chọn loại dữ liệu cần sao lưu, sau đó nhấn Sao lưu.

Cách thiết lập chức năng sao lưu tự động

1

Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào thiết bị lưu trữ USB, hãy bảo đảm rằng
thiết bị lưu trữ được kết nối với thiết bị của bạn bằng bộ tiếp hợp USB Host.
Nếu bạn đang sao lưu vào thẻ SD, hãy bảo đảm rằng thẻ SD được lắp đúng
cách vào thiết bị. Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào một tài khoản trực tuyến,
hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google ™ của mình.

2

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.

4

Trong Sao lưu & khôi phục Xperia™, nhấn vào Sao lưu tự động.

5

Để bật chức năng sao lưu tự động, nhấn vào công tắc bật-tắt.

6

Chọn tần suất sao lưu, nơi để lưu các tập tin bản sao dự phòng, thời gian để
sao lưu và loại dữ liệu để sao lưu.

7

Để lưu cài đặt của bạn, hãy nhấn vào .

Cách sao lưu thủ công nội dung

1

Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào thiết bị lưu trữ USB, hãy bảo đảm rằng
thiết bị lưu trữ được kết nối với thiết bị của bạn bằng bộ tiếp hợp USB Host.
Nếu bạn đang sao lưu vào thẻ SD, hãy bảo đảm rằng thẻ SD được lắp đúng
cách trong thiết bị. Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào một tài khoản trực
tuyến, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google ™ của mình.

2

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.

4

Trong Sao lưu & khôi phục Xperia™, nhấn vào Thêm.

5

Nhấn vào Sao lưu thủ công, sau đó chọn điểm đến cho bản sao lưu và loại dữ
liệu mà bạn muốn sao lưu.

6

Nhấn vào Sao lưu.

7

Sau khi dữ liệu được sao lưu, hãy nhấn vào Hoàn tất.

Cách sửa tập tin bản sao dự phòng

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.

3

Trong Sao lưu & khôi phục Xperia™, nhấn vào Thêm.

4

Nhấn vào Chỉnh sửa tập tin sao lưu, rồi chọn nguồn sao lưu và loại dữ liệu
bạn muốn xóa.

5

Nhấn vào Xóa dữ liệu.

6

Nhấn vào OK để xác nhận.

7

Sau khi dữ liệu được chọn, hãy nhấn vào Hoàn tất.

40

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách phục hồi nội dung đã sao lưu

1

Nếu bạn đang phục hồi nội dung từ thiết bị lưu trữ USB, hãy đảm bảo rằng thiết
bị lưu trữ được kết nối với thiết bị của bạn bằng bộ tiếp hợp USB Host. Nếu
bạn đang phục hồi nội dung từ thẻ SD, hãy bảo đảm thẻ SD được lắp đúng
cách trong thiết bị. Nếu bạn đang khôi phục nội dung từ tài khoản trực tuyến,
hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google™.

2

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.

4

Trong Sao lưu & khôi phục Xperia™, nhấn Khôi phục dữ liệu, sau đó chọn
một nguồn phục hồi và loại dữ liệu bạn muốn phục hồi.

5

Nhấn vào Khôi phục dữ liệu.

6

Sau khi nội dung được phục hồi, hãy nhấn Hoàn tất.

Nhớ rằng mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với dữ liệu và cài đặt sau khi tạo bản sao lưu, bao
gồm mọi ứng dụng bạn tải về, sẽ bị xóa trong quá trình phục hồi.

Sao lưu dữ liệu với ứng dụng Sao lưu & phục hồi Google

Dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi Google, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào một máy
chủ của Google. Bạn cũng có thể bật chức năng phục hồi tự động để phục hồi dữ liệu
và cài đặt của ứng dụng khi bạn cài đặt lại ứng dụng.
Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau đây:

Ứng dụng

Dấu trang

Mạng Wi-Fi

Các cài đặt khác

Cách sao lưu dữ liệu vào tài khoản trực tuyến

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.

3

Dưới mục Sao lưu & khôi phục Google™, hãy nhấn Sao lưu dữ liệu của tôi
và kéo thanh trượt sang phải.

Cách bật phục hồi tự động khi bạn cài đặt lại một ứng dụng

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.

3

Trong Sao lưu & khôi phục Google™, kéo thanh trượt bên cạnh Tự động
phục hồi
sang phải.

41

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.