Sony Xperia E5 - Tiện ích

background image

Tiện ích

Tiện ích là các ứng dụng nhỏ mà bạn có thể sử dụng trực tiếp trên Màn hình chủ. Tiện
ích còn có chức năng như phím tắt. Ví dụ: tiện ích Thời tiết cho phép bạn xem thông
tin thời tiết cơ bản trực tiếp trên Màn hình chủ. Nhưng khi bạn nhấn vào tiện ích, ứng
dụng Thời tiết đầy đủ sẽ mở. Bạn có thể tải về tiện ích bổ sung từ Google Play™.

Cách thêm một tiện ích vào màn hình Chủ

1

Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung nhẹ,
sau đó nhấn Tiện ích.

2

Tìm và nhấn vào tiện ích bạn muốn thêm.

Cách định cỡ lại tiện ích

1

Chạm và giữ một tiện ích cho đến khi thiết bị rung, sau đó nhả tiện ích đó ra.
Nếu tiện ích có thể được định cỡ lại, như tiện ích Lịch, thì khung được tô sáng
và các dấu chấm định cỡ lại sẽ xuất hiện.

2

Kéo các chấm vào trong hoặc ra ngoài để thu nhỏ hoặc mở rộng tiện ích.

3

Để xác nhận kích cỡ mới của tiện ích, hãy nhấn vào bất kỳ đâu trên Màn hình
chủ.

Cách di chuyển tiện ích

Chạm và giữ tiện ích cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo tiện ích đó vào vị trí
mới.

Cách xóa tiện ích

Chạm và giữ tiện ích cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo tiện ích đó vào Xóa
khỏi màn hình chính
.