Sony Xperia E5 - Ứng dụng Video

background image

Ứng dụng Video

Sử dụng ứng dụng Video để phát các bộ phim và nội dung video khác mà bạn đã lưu
hoặc tải về thiết bị của mình. Ứng dụng này cũng đóng vai trò là hướng dẫn chương
trình truyền hình với tùy chọn hiển thị thông tin chi tiết về chương trình và nội dung
liên quan, bao gồm bài đặt trên phương tiện truyền thông xã hội về chương trình mà
bạn quan tâm. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này làm điều khiển từ xa toàn bộ chức
năng với thiết bị tương thích tại nhà. Bạn cũng có thể phát phim của mình trên các
thiết bị khác có kết nối với cùng một mạng hoặc đã lưu trong đám mây.

Một số tập tin video có thể không phát được trong ứng dụng Video. Tính khả dụng của hướng
dẫn chương trình truyền hình và điều khiển từ xa khác nhau theo thị trường và thiết bị được kết
nối.

1

Mở menu màn hình chủ

2

Xem hướng dẫn chương trình

3

Tải lại nội dung

4

Điều khiển từ xa

5

Tìm kiếm nội dung

6

Chuyển đổi giữa xem nội dung của thư viện, Chương trình phổ biến, Chương trình trực tuyến, Phim
truyền hình dài tập, Phim và Chương trình đề xuất

7

Kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu, duyệt nội dung và điều chỉnh cài đặt

8

Nhấn vào chương trình để xem thông tin chi tiết và nội dung liên quan

Cách sử dụng thiết bị làm điều khiển từ xa

Để có thể sử dụng thiết bị làm điều khiển từ xa với thiết bị tương thích tại nhà, trước
tiên, bạn cần ghép nối các thiết bị. Để thực hiện việc này, cả hai thiết bị cần phải được
kết nối với cùng một mạng. Để biết thêm thông tin về các thiết bị tương thích, hãy truy
cập Danh sách thiết bị tương thích.

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Video.

2

Nhấn để mở màn hình chủ rồi nhấn Thêm thiết bị.

3

Chọn thiết bị tại nhà.

4

Nhập số đăng ký hiển thị trên thiết bị tại nhà và làm theo hướng dẫn để hoàn
tất ghép nối.
Sau khi ghép nối thành công, biểu tượng cho chức năng điều khiển từ xa sẽ hiển
thị, cho phép bạn sử dụng thiết bị làm điều khiển từ xa có đầy đủ chức năng cho thiết
bị tại nhà.

109

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay đổi cài đặt

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Video.

2

Nhấn để mở màn hình chủ rồi nhấn Cài đặt.

3

Thay đổi các cài đặt theo mong muốn.

Cách phát video

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Video.

2

Tìm và nhấn vào video bạn muốn phát. Nếu video không hiển thị trên màn hình,
nhấn để mở menu màn hình chủ, rồi tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.

3

Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình.

4

Để tạm dừng phát, nhấn . Để tiếp tục phát, nhấn .

5

Để tua lại, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình sang trái. Để tua đi
nhanh, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình sang phải.

Cách thay đổi cài đặt âm thanh khi đang phát video

1

Khi đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều
khiển.

2

Nhấn > Cài đặt âm thanh, sau đó thay đổi các cài đặt theo mong muốn.

3

Khi bạn làm xong, nhấn OK.

Cách chia sẻ video

1

Khi đang phát video, hãy nhấn vào , sau đó nhấn vào Chia sẻ.

2

Nhấn vào ứng dụng bạn muốn dùng để chia sẻ video đã chọn, sau đó làm theo
các bước thích hợp để gửi đi.